Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Tαχεία εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας πριν την έναρξη σπουδών/με διδασκαλία μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα στο πρώτο έτος σπουδών και παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων ταχείας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 101 παράγραφο 2 ιγ του νόμου 4957 προβλέπεται η δυνατότητα οργάνωσης προγραµµάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, επιπλέον του προγράµµατος σπουδών της περ. η) για την εκµάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών.

Η πρόβλεψη αυτή δεν καλύπτει τους φοιτητές προγραμμάτων στα ελληνικά και συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μη εφαρμοσμένη.

elGreek