Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός μεταποιητικών επιχειρήσεων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα ατποτελέσματα του έργου Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας το έργο επικεντρώνεται στις προσκλήσεις και δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική και επιχειρησιακή εργαλειοθήκη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0) για την μετασχηματισμό της Ελληνικής παραγωγικής και μεταποιητικής βάσης σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του νέου παραγωγικού και επιχειρηματικού προτύπου για μία καινοτόμο, πράσινη και διεθνώς ανταγωνιστική και εξωστρεφή βιομηχανία. Καταλήγει στην πρόταση για ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο βασισμένη σε έξι (6) οριζόντιους και τρεις (3) κάθετους πυλώνες ενεργειών, με ολοκληρωμένες δέσμες προτάσεων και πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά:

Στην συνεκτική Εθνική Στρατηγική για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας ως αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Οικονομία
Στις εργασίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας για την υιοθέτηση της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας
Στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Νέας Εθνικής Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και τις επιλογές της Νέας Έξυπνης Εξειδίκευσης
Στο σχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου και του ΕΠΑΝΕκ 2021-2027, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας και των Εθνικών Ψηφιακών Υποδομών
Στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και λοιπών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Στην δημιουργία ενός φιλικότερου προς τις επιχειρήσεις ψηφιακού περιβάλλοντος για τις μεταποιητικές και τις εν γένει επιχειρήσεις με έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία και τεχνολογίες
Στην δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων στους τομείς της έξυπνης / ευφυούς μεταποίησης, των δομικών (structural) υλικών και της κυκλικής οικονομίας
Στο σχεδιασμό στοχευμένων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τις ΜμΕ και την ανάπτυξη ενισχυμένων παραγωγικών σχέσεων σε επίπεδο οικοσυστημάτων και αλυσίδων αξίας.
Το σχέδιο δράσης θα οριστικοποιηθεί και εξειδικευτεί περαιτέρω κυρίως στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2021-2027, αλλά και γενικότερα των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων.

elGreek