Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Χρηματοδότηση και παροχή κινήτρων για τη δημιουργία δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με τη συμμετοχή εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες. Διευκόλυνση συνεργασίας και χρηματοδότηση από επιχειρήσεις προς τις ερευνητικές προσπάθειες πανεπιστημίων.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στόχος της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν. Εντάσσεται στην Στρατηγική Προτεραιότητα (Άξονα) 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της Καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 1.1. «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ)», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) θα συνεχίσει τη διαχείριση της Δράσης ως Ενδιάμεσος Φορέας και στη νέα προγραμματική περίοδο.
Στους 2 πρώτους τομείς προτεραιότητας εντάσσονται: 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία και 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek