Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Υποστήριξη διαδικασιών σχεδιασμού, δημοπράτησης και ελέγχου από εξειδικευμένο οργανισμό της κεντρικής διοίκησης ακολουθώντας διεθνής πρακτικές. Υποστήριξη διαδικασιών από τον προαναφερθέντα οργανισμό παρέχοντας απαιτούμενη τεχνογνωσία, τυποποιώντας τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες, εκδίδοντας εγχειρίδια καλών πρακτικών και άλλες απαραίτητες δράσεις.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4912/2022 πραγματοποιήθηκε η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ενιαίας αρχής για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο το δυναμικό, την εμπειρία και την τεχνογνωσία των δύο αρχών, καθώς και η αποτελεσματικότερη άσκηση του ελέγχου της ορθής εφαρμογής του εθνικού και ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των προσφυγών που ασκούνται πριν από τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς δημιουργήθηκε ο σχετικό οργανισμός, ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν ακολουθούνται από αυτόν οι συστάσεις της πρότασης.

Πηγές

elGreek