Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Υιοθέτηση ευνοϊκής φορολογικής πολιτικής για την παραγωγή και τις τεχνολογικές επενδύσεις στον φαρμακευτικό κλάδο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 46 του νόμου 4712 ενισχύεται το φορολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας καθώς οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και εκπίπτει και επιπλέον ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών αυτών, σημαντικά βελτιωμένο συγκριτικά με το προηγούμενο ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Τα φορολογικά αυτά κίνητρα συνέβαλαν στην προσέλκυση σημαντικού αριθμού και μεγέθους επενδύσεων πολυεθνικών εταιριών στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek