Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Το ύψος των δημοσίων δαπανών και των φορολογικών εσόδων κρίνεται σκόπιμο να αυξάνεται μεσοπρόθεσμα με χαμηλότερο ρυθμό από το ΑΕΠ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 (σελ. 44) ο ρυθμός μεγέθυνσης του ελληνικού ΑΕΠ το 2022 εκτιμάται στο 5,6% και το 2023 προβλέπεται στο 1,8%. Σωρευτικά για την περίοδο 2022-2023 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ελληνικού ΑΕΠ προβλέπεται να είναι κοντά στο 7,4%.

Αντίστοιχα (σελ 114), οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2022 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 6% (σε σχέση με το προηγούμενο έτος), και το 2023 προβλέπεται να μειωθούν κατά 2%, αντίστοιχα. Σωρευτικά για την περίοδο 2022-2023 η αύξηση των δημοσίων δαπανών προβλέπεται να είναι κοντά στο 4%.

Αντίστοιχα (σελ 113), τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2022 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 14% (σε σχέση με το προηγούμενο έτος), και το 2023 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4%, αντίστοιχα. Σωρευτικά για την περίοδο 2022-2023 η αύξηση των φορολογικών εσόδων προβλέπεται να είναι κοντά στο 18%.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ο ρυθμός αύξησης των φορολογικών εσόδων ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ, ενώ η αύξηση των δαπανών είναι μικρότερη.

elGreek