Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Τακτική αξιολόγηση και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων τους

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το ΙΕΠ έχει πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) με την οποία επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός της σχολικής εκπαίδευσης με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις και τις αναδυόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος. Τα νέα ΠΣ έχουν ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο/η μαθητής/τρια, να κατανοεί και να μπορεί να εφαρμόσει μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθησιακής διαδικασίας. Η έμφαση μετακινείται από το γνωστικό αντικείμενο, τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τη διδακτική διαδικασία προς τους/τις
μαθητές/τριες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μάθησης: επιδιώκεται στην ουσία μια αντίστροφη πορεία σχεδιασμού, όπου η βάση σχεδιασμού είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι εξαρτώνται από τον καθορισμό αυτών.

Ωστόσο, η συχνότητα και η καθολικότητα της αξιολόγησης και της αναμόρφωσης δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

elGreek