Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σχεδιασμός κινήτρων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους παρόχους κατάρτισης και ουσιαστική διαπίστευση της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς και των παροχών αυτής.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4763/2020 το Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του φορέα λειτουργίας της Ε.Σ.Κ. και του εργοδότη, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με δυνατότητα παροχής κινήτρων πρόσληψης του μαθητευομένου μετά το πέρας της μαθητείας. Η πρακτική άσκηση και το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του δημοσίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Με το άρθρο 39 του ν. 4921/2022 προβλέπεται η πιστοποίηση των καταρτισθέντων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διενεργείται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι είναι:
α) Διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή
β) πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ιδίως του άρθρου 50 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), να χορηγούν πιστοποιητικά ή
γ) εταιρείες λογισμικού ή τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας. Η πρόσκληση για πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να προβλέπει ότι η πιστοποίηση των καταρτιζόμενων γίνεται αποκλειστικά από Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος επιλέγεται για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα διαδικασία ανάθεσης του ν.4412/2016 ( Α’ 147).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek