Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συστηματική διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης με εξειδίκευση σε σύγχρονες εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Με την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» σχεδιάζονται δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης με αντικείμενα την προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων και την συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/ δεξιοτήτων που απέκτησαν. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Στους επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης θα χορηγηθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Ακόμη, βρίσκεται σε εξέλιξη το υποέργο 2 «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164845) στο οποίο περιλαμβάνεται ο οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα με ενέργειες την ενίσχυση για καινοτομία και επαγγελματική εκπαίδευση στον κλάδο. Ο ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι το 2025.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek