Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συντονισμός δράσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τo άρθρο 57 του ν. 4875 του 2021 παρέχεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες της χώρας να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τουριστική προβολή της χώρας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα σύμπραξής τους με τον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχης με αυτή που ήδη διαθέτει και ο ΕΟΤ, με στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω δράσεων συνδιαφήμισης, συμπαραγωγής κ.ά.. Η προτεινόμενη διάταξη ερείδεται στην ήδη ισχύουσα διάταξη της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, σύμφωνα με την οποία ο ΕΟΤ έχει τη δυνατότητα να συμπράττει με φορείς του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης και συμπαραγωγής. Η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται με τους ίδιους όρους μέσω της προτεινόμενης διάταξης και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, ήτοι στις Περιφέρειες, μετά από σχετική έγκριση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ ο οποίος έχει και τον κεντρικό συντονισμό της τουριστικής προβολής της χώρας, προκειμένου να βελτιστοποιούνται τα αποτελέσματα της τουριστικής προβολής της χώρας μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλέγμα των δομών τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek