Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συντονισμός αναζήτησης εργασίας από Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με εργοδότες

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τον νόμο 4921/22 αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο συνεργασίας της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ) με τους αναζητούντες εργασίας. Ενισχύεται το έργο συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων, θεσπίζεται αμοιβαίο πλαίσιο υποχρεώσεων ανέργων-ΔΥΠΑ το οποίο συμπεριλαμβάνει κίνητρα για την ενεργή αναζήτηση εργασίας και αντικίνητρα παραμονής στην κατάσταση του ανέργου, και επίσης θεσπίζει το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο βάσει του οποίου αποτυπώνεται με εξατομικευμένο τρόπο η πορεία του ανέργου προς την εύρεση εργασίας και τα προγράμματα κατάρτισης που παρακολουθεί ώστε να αντιστοιχηθούν στη συνέχεια με την κατάλληλη θέση εργασίας. Στο άρθρο 28 προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία της Επιστηµονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού. Τα µέλη της είναι επιστήµονες µε σχετική ειδίκευση, εγνωσµένου κύρους, υπηρετούντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα ή ινστιτούτα κοινωνικών εταίρων ή ερευνητικά ιδρύµατα, καθώς και ειδικοί επιστήµονες ή τεχνικοί µε εµπεριστατωµένες γνώσεις και εµπειρία σε σχετικά θέµατα, ιδίως σε θέµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και επανακατάρτισης του εργατικού δυναµικού. Τουλάχιστον δύο (2) από τα δέκα (10) μέλη της επιτροπής προέρχονται από τους υπηρετούντες σε ινστιτούτα των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εργοδότες.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek