Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συνεχής ενημέρωση του πληθυσμού για τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή ανά περιοχή και παρουσίαση σχεδίων αντιμετώπισης που θα συντονίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τα σχετικά Υπουργεία

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 27 του ν. 4936/2022 διασφαλίζονται η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση και διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό για ζητήματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργείται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία µε το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), καταρτίζει ετήσια έκθεση προόδου σε θέματα µετριασµού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει:
α) Τα εθνικά στοιχεία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συνολικά και ανά τομέα, όπως παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, βιομηχανία, µεταφορές, κτίρια, γεωργία, κτηνοτροφία και απόβλητα,
β) τα εθνικά στοιχεία εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από τη δραστηριότητα χρήσης
γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας,
γ) αποτίμηση της ετήσιας προόδου ανά τομέα της οικονομίας σε σχέση µε την επίτευξη των αντίστοιχων τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα, συνοπτική περιγραφή και ποσοτική αξιολόγηση της επίδρασης των τομεακών πολιτικών και µέτρων για τον µετριασµό των εκπομπών θερμοκηπίου,
δ) προβλέψεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συνολικά και ανά τομέα ως το πέρας της ισχύος του πενταετούς συνολικού προϋπολογισμού άνθρακα και ερμηνεία των τάσεων των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου,
ε) ανάλυση σχετικά µε τα δικαιώματα εκπομπών, σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, «σχετικά µε τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθµ. 525/2013 και της απόφασης (EE) αριθµ. 529/2013/ΕΕ» (L 156), τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, «σχετικά µε τις δεσμευτικές ετήσιες µειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη µέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθµ. 525/2013» (L 156) και την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/2126 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020 «σχετικά µε τον καθορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών των κρατών µελών για την περίοδο από το 2021 έως το 2030 σύμφωνα µε τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L 426),
στ) χρήση εσόδων από τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 23,
ζ) περιγραφή των δράσεων και της προόδου σε σχέση µε την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ανά τομέα,
η) εκτίμηση του ύψους των απαιτούμενων επενδύσεων για µετριασµό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ανά κλιματική ζώνη και τομέα της οικονομίας,
θ) πιθανές εναλλακτικές προτάσεις για διορθωτικές κινήσεις και µέτρα στην άσκηση της κλιματικής πολιτικής,
ι) περιγραφή δράσεων οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης προς αναπτυσσόμενες χώρες µε βάση τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 9 της Συμφωνίας του Παρισιού, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4426/2016 (Α΄ 187),
ια) τις εθνικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας ανά κάτοικο και ανά µονάδα Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, καθώς καιιβ) τους ακόλουθους δείκτες: ιβα) δείκτη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή ηλεκτρισμού στο διασυνδεδεμένο σύστημα και συνολικά, ιββ) ειδικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δημόσιων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών αυτοπαραγωγών, ιβγ) κλαδικούς δείκτες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως βιομηχανία, αγροτικός τομέας, ανά µονάδα Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, ιβδ) ειδικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των νοικοκυριών για τη θέρμανση του χώρου, ιβε) ειδικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου οδικών, αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς η σχετική έκθεση είναι σημαντική, ωστόσο, η ενημέρωση του πληθυσμού απαιτεί πρόσβαση σε, όσο το δυνατόν, πιο κατανοητές πληροφορίες.

Πηγές

elGreek