Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συνεργασία επιχειρηματικού τομέα με τα πανεπιστήμια για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προσπάθειών εκ των οποίων τα αποτελέσματα να εκμεταλλεύονται από χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις με την αποζημίωση ερευνητών και πανεπιστημίων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (άρθρο 92) παρέχεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να συμμετέχουν ή να συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπό τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής ή εμπορικής εταιρείας, από κοινού με άλλα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά
Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) της ημεδαπής, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο δημόσιων προσκλήσεων φορέων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο αφενός έδωσε προβλέπεις ορισμένες συνεργασίες αλλά σε ένα προκαθορισμένη κεντρικά πλαίσιο χωρίς μεγάλη ευελιξία.

Πηγές

elGreek