Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συνδυασμός εξάμηνης θεωρητικής εκπαίδευσης σε αντικείμενο επιλογής εκπαιδευόμενου, ακολουθούμενη από πρακτική άσκηση στην αγορά που θα οδηγεί σε συγκεκριμένες δεξιότητες που θα μπορούν να πιστοποιηθούν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 56 του ν. 4763/2020 τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., έχουν θεωρητικό ή εργαστηριακό μέρος ή και τα δύο, ή και πρακτική άσκηση, όπου προβλέπεται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης καθορίζεται με βάση το θεματικό αντικείμενό του, τον σκοπό παρέμβασης και το προφίλ των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις εκάστοτε προσκλήσεις/προκηρύξεις των δικαιούχων των έργων.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία οργανώνεται και προωθείται με ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και δύναται να υλοποιείται: α) σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης. Οι τύποι των επιχειρήσεων και των φορέων στους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, το περιεχόμενό της, οι όροι υλοποίησής της και η διάρκειά της προσδιορίζονται στις εκάστοτε προσκλήσεις/προκηρύξεις, β) στη δομή του Κ.Δ.Β.Μ., ιδίως σε προγράμματα εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκηρυσσόμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek