Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συμψηφισμός δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης με ασφαλιστικές εισφορές. Φορολογικές εκπτώσεις επι των κερδών από δραστηριότητες ‘Έρευνας και Ανάπτυξης και από διανοητική ιδιοκτησία.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με την Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πραγματοποιήθηκε η έγκριση χορήγησης ενισχύσεων σε πενήντα τρία / 53 έργα / πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 246.787.031,11 € τα οποία πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων επιλεξιμότητας και συγκέντρωσαν την Ελάχιστη βαθμολογία Αποδοχής σε κάθε κριτήριο και τησυνολική ελάχιστη βαθμολογία αποδοχής στο σύνολο των κριτηρίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266)», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 79540 – 08-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ) όμοια απόφαση.

Πηγές

elGreek