Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σταδιακή απολιγνιτοποίηση του τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4951/2022 προστίθεται πρόβλεψη για την απαγόρευση χορήγησης και περιορισμό στην τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα ή λιγνίτη, ερείδεται στους εθνικούς στόχους για την
απολιγνιτοποίηση και την απεξάρτηση από στερεά ρυπογόνα καύσιμα (άρθρο 66).

Με το άρθρο 55 του ν. 4964/2022 επιδιώκεται να δοθεί αναπτυξιακή πνοή και «μόχλευση» προσέλκυσης νέων επενδύσεων στις περιοχές της Μεγαλόπολης και της Κοζάνης μέσω της δημιουργίας πιλοτικών επιχειρηματικών πάρκων, τύπου «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)», με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία εξειδίκευσης και εφαρμογής του σκοπού της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης των περιοχών αυτών. Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες εκτάσεις εγκατάστασης ανήκουν σήμερα στους πυρήνες των ζωνών απολιγνιτοποίησης.

Με το άρθρο 128 του ν. 4819 του 2021 (και μέχρι και το άρθρο 140) προβλέπεται προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία συνιστά σταθερή επιδίωξη της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., με συγκεκριμένους μάλιστα ποσοτικοποιημένους στόχους περαιτέρω διείσδυσης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο τόσο στο επίπεδο της Ε.Ε. όσο και στο επίπεδο των κρατών μελών. Αντίστοιχη είναι και η στόχευση και σε αμιγές εθνικό επίπεδο, όπου ιδίως το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θέτει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της θέσης των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, κάτι το οποίο με τη σειρά του προϋποθέτει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και της θέσης του απαραίτητου προγραμματισμού ώστε να διευκολύνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Εισάγονται ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη δυνατότητα της ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί σε εταιρικό μετασχηματισμό με απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και εισφορά του στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποσκοπούν στον αποτελεσματικότερο εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΗ Α.Ε., ο οποίος θα καταστεί αναγκαίος σε περίπτωση θετικής έκβασης του διαγωνισμού για την πώληση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα λογιστικής, μετοχικής, φορολογικής και
συμβολαιογραφικής φύσης της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, με σκοπό τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσής του. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να προβεί σε απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του στη θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4601/2019.

Ορίζεται ότι μέχρι τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση οντοτήτων που συνδυάζουν διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής από ΑΠΕ και την εναρμόνιση με το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των σταθμών ΑΠΕ, αναστέλλεται η αδειοδότηση οντοτήτων που συνδυάζουν διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής από ΑΠΕ.

Καθορίζεται περιθώριο ισχύος για σταθμούς ΑΠΕ στα κορεσμένα Δίκτυα Πελοποννήσου, Κυκλάδων, Κρήτης, Εύβοιας. Σημειώνεται ότι λόγω της διασύνδεσης των νησιών της Κρήτης και των Κυκλάδων με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, έχει προκύψει ένα περιθώριο ισχύος για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ που πριν δεν επιτρεπόταν καθώς τα δίκτυα ως αυτόνομα, ήταν κορεσμένα. Επίσης στην Πελοπόννησο έχει προκύψει ένα αδιάθετο περιθώριο για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών σταθμών το οποίο υπολογίστηκε από τους διαχειριστές στα 86MW. Επίσης στην Εύβοια λόγω του πλήθους των διασυνδέσεων της Εύβοιας με την ηπειρωτική χώρα δεν υφίσταται κορεσμός για σταθμούς μικρής ισχύος, οι οποίοι συνδέονται στα υφιστάμενα δίκτυα διανομής (όχι στο Σύστημα),καθώς η ισχύς που μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο είναι περιορισμένη. Συνοπτικά βασικός στόχος είναι η αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στα δίκτυα τα οποία ήταν κορεσμένα και περιοριζόταν η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, και πλέον υφίσταται ο λόγος του κορεσμού.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek