Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Πρόσθεση ιδιωτικής κάλυψης στην βασική για περίθαλψη σε κέντρο επιλογής του ασφαλιζόμενου και τις οικογένειας του. Η προσωπική επιλογή ασφαλιστικού ιδρύματος θα απαιτεί πληρωμή μέρους του κόστους από τον ασφαλισμένο και το υπόλοιπο θα πληρώνεται από το κράτος. Σταθερό επίπεδο κρατικής επιδότησης ασφάλισης αντιστοιχώντας του κόστους του δημοσίου ιδρύματος

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4826/2021 προβλέπεται το δικαίωμα επιλογής επενδυτικού προγράμματος από τους ασφαλισμένους και ρυθμίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό πρόγραμμα από το προκαθορισμένο, μεταξύ των προσφερόμενων από το Ταμείο, ενώ μπορούν επίσης να επιλέξουν και συνδυασμό προγραμμάτων. Ο συνδυασμός προγραμμάτων συνίσταται στην κατανομή των εισφορών σε διαφορετικά επενδυτικά προγράμματα, για παράδειγμα 50% των εισφορών σε συντηρητικό πρόγραμμα, 25% σε επιθετικό και το υπόλοιπο 25% σε ισορροπημένο. Σημειώνεται ότι η άσκηση του δικαιώματος επιλογής εναπόκειται στην ευχέρεια των ασφαλισμένων.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε όσους ασφαλισμένους το επιθυμούν να επιλέξουν την επένδυση των ποσών που συσσωρεύονται στους ατομικούς τους λογαριασμούς σε προϊόντα χαμηλότερου ή υψηλότερου επενδυτικού κινδύνου, ανάλογα με τις προσωποποιημένες ανάγκες τους.

Ωστόσο, το επίπεδο κρατικής επιδότησης ασφάλισης αντιστοιχώντας του κόστους του δημοσίου ιδρύματος δεν προβλέπεται από την ρύθμιση.

Πηγές

elGreek