Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Πρόσβαση σε σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που διευκολύνουν και την απασχόληση σε θέσεις υψηλής αξίας ως ενεργητικές πολιτικές

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4921/2022 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μετονομάζεται Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), καταγράφονται και εμπλουτίζονται οι σκοποί του και τα μέσα για επίτευξή τους, να αναδιαμορφωθεί και να εξελιχθεί σύγχρονη υπηρεσία απασχόλησης που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες αγοράς εργασίας και λαμβάνει ουσιαστική μέριμνα για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της.

Με το άρθρο 12 καταγράφονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων. Συμβούλιο διατυπώνει γνώμες για τα ζητήματα που αφορούν κυρίως τους κοινωνικούς εταίρους, όπως επαγγελματική κατάρτιση, στεγαστική πολιτική Δ.ΥΠ.Α. και τις κοινωνικές δράσεις.

Αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στην διακυβέρνηση του συστήματος για αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, στη διάγνωση των αναγκών σε δεξιότητες που έχει η αγορά εργασίας και στην παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού.

Με το άρθρο 15 προβλέπεται η διαχείριση κονδυλίων του Ενιαίου Λογαριασμού για Εφαρμογή Κοινωνικών
Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) που κατευθύνονται προς την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και αυτών που αφορούν τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων και τις δαπάνες λειτουργίας τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τίθενται υπό τη διαχείριση νομικού προσώπου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα συστήσουν οι κοινωνικοί εταίροι πλαίσιο Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασία.

Το νέο νομικό πρόσωπο υποχρεούται να διαθέτει το ήμισυ τουλάχιστον των πόρων του δράσεις κατάρτισης.

Αν και το παραπάνω ρυθμιστικό πλαίσιο δείχνει να ενδυναμώνει τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, δεν υπάρχει σαφής στόχευση για θέσεις υψηλής αξίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek