Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προώθηση χρήσης συστημάτων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4843/2021 Στο Δ’ Μέρος, προβλέπονται αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ρυθμίσεις αφορούν σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως τους παραγωγούς ΑΠΕ, με ενίσχυση ή χωρίς, τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, όπως, ιδίως, Διαχειριστές, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek