Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προώθηση της σύναψης διμερών συμφωνιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης με άλλες χώρες

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 314 του νόμου 4957 ορίζεται ότι τα αναγνωρισµένα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και οι ακαδηµαϊκά ισοδύναµοι τίτλοι σπουδών µε τους τίτλους σπουδών της ηµεδαπής που απονέµουν δύναται να καθορίζονται και µε διακρατικές συµφωνίες.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek