Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προώθηση και υλοποίηση των έργων μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το μέρος Γ του ν. 4951/2021 προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την αδειοδότηση και τη λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και για την τροποποίηση της αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ενώ περαιτέρω πραγματοποιείται ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ» (L 158), αναφορικά με τα ανωτέρω αντικείμενα και τη δραστηριότητα της σωρευτικής εκπροσώπησης.

Με το Κεφάλαιο Θ’ του ν. 4964 του 2022 προβλέπεται ο καθορισμός των όρων, του τρόπου και της διαδικασίας χρηματοδότησης, από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, απλοποιείται η διαδικασία κατασκευής κρίσιμων για την ανάπτυξη του Διασυνδεδεμένου Δικτύου έργων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, επιταχύνεται η ολοκλήρωση των εργασιών επί υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή για την κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών για την κάλυψη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της χώρας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek