Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προσφορά 3ετών προγραμμάτων σπουδών με υποχρεωτική παρακολούθηση πρακτικής άσκησης με στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις με έμφαση σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας από Πανεπιστήμια Εφαρμογών και Σχολές Εφαρμογών. Δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για όσους είχαν ήδη εγκαταλείψει τις σπουδές που ξεκίνησαν (μέσω προαναφερθέντων προγραμμάτων)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 73 του νόμου 4957 προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία Τμημάτων Εφαρµοσµένων Επιστηµών και Τεχνολογίας – Προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου εφαρµοσµένων επιστηµών και τεχνολογίας. Τα προγράµµατα σπουδών εφαρµοσµένων επιστηµών και τεχνολογίας πρώτου κύκλου δύνανται να έχουν διάρκεια επτά (7) ακαδηµαϊκών εξαµήνων. Στα προγράµµατα σπουδών τους προβλέπεται η διεξαγωγή υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών συνολικής διάρκειας έξι (6) ηµερολογιακών µηνών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

elGreek