Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων που θα συνδέονται με την αγορά εργασίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το Μέρος Β του ν. 4921/2022 επιδιώκεται η μεταστροφή της έμφασης της πολιτικής απασχόλησης της χώρας από παθητικές πολιτικές (χορήγηση επιδομάτων και διευκολύνσεων) σε ενεργητικές πολιτικές (αναβάθμιση δεξιοτήτων, αγορά εργασίας).

Με το άρθρο 33 εισάγεται η έννοια επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η παροχή από επιλέξιμους παρόχους και η σχετική αρμοδιότητα Δ.ΥΠ.Α., η οποία ασκείται σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους φορείς. Στην έννοια της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνεται αυτή που παρέχεται από ειδικό λογαριασμό που λειτουργεί νομικό πρόσωπο που θα συστήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, και παρέχεται μέσα από ένα πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek