Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των Ανεξάρτητων Αρχών με μεγαλύτερη σαφήνεια και περιορισμός επικαλύψεων. Θεσμοθέτηση μηχανισμού αποτελεσματικής αντιμετώπισης μελλοντικών επικαλύψεων.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Τον Ιανουάριο του 2020, συστάθηκε από το Υπ. Εσωτερικών η Επιτροπή τεχνοκρατών με αντικείμενο τη δημιουργία του πλαισίου για τη μεταρρύθμιση του κράτους, που αποσκοπεί στο ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Τον Φεβρουάριο του 2021 η επιτροπή δημοσίευσε την σχετική έκθεση Σύνοψη εργασιών και προτάσεων της επιτροπής για την προετοιμασία του νόμου για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 συγγραφείς της μελέτης σημείωναν πως στον 5013/2023 “Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα” αφήνεται τη ρύθμιση όλων των ουσιαστικών θεμάτων που αφορούν την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση σε κάποιες εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ). Οι σχετικές ΥΑ δεν έχουν εκδοθεί.

Ακόμη, με τις διατάξεις του ν. 4912/2022 έχει δημιουργηθεί νέα Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μετά τη συγχώνευση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή, καθώς ένα μεγάλο μέρος της είναι δυνατό να εφαρμοσθεί με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.

elGreek