Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Πληροφόρηση και παρακολούθηση ιατρικών πράξεων και δαπανών

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 3-5 του ν. 4565 του 2021 ιδρύεται ένας φορέας (ΕΚΑΠΥ) για την παρακολούθηση της ανάλωσης, της κατανάλωσης και τιμολόγησης όλου του εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος υγείας, με έμφαση στην ευελιξία σε ό, τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία, αλλά και στην καινοτομία σε ό,τι αφορά στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των κεντρικών προμηθειών υγείας και με μέριμνα για εμπέδωση των αρχών της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης.

Ακόμη, με το άρθρο 7 του ν. 4931 του 2022 προστίθενται διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου των δαπανών για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών των παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, με τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα ο εν λόγω έλεγχος, διενεργούμενος και σε πραγματικό χρόνο, να ανάγεται στο σύνολο της υποβαλλόμενης δαπάνης του εκάστοτε παρόχου και να ανατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek