Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Περισσότερη αυτονομία στην εσωτερική οργάνωση πανεπιστημίων, την διαχείριση των πόρων τους, τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, τα κριτήρια εισαγωγής, τον αριθμό εισακτέων, κλπ). Ενδυνάμωση και ενίσχυση των δυνατοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού των ιδρυμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (άρ. 7-19) αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διακυβέρνησης των Α.Ε.Ι. εισάγοντας νέο μοντέλο διοίκησης, το οποίο θα αποτελείται από το Συμβούλιο Διοίκησης, τη Σύγκλητο, τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Α.Ε.Ι.

Με τα άρθρα 46-62 ρυθμίζονται θέματα ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, στελέχωσης, σκοπού λειτουργίας και διαχείρισης οικονομικών πόρων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων των Α.Ε.Ι., όπως είναι τα πανεπιστημιακά εργαστήρια, οι πανεπιστημιακές κλινικές και τα μουσεία. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 53, οι πόροι που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών µέσω πανεπιστημιακών εργαστηρίων αποτελούν ιδιωτικούς πόρους του Α.Ε.Ι.. Ενδεικτικά δύνανται να καλύπτουν δαπάνες για αμοιβές πρόσθετου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πρόσθετες αμοιβές των µελών του µόνιµου προσωπικού του Εργαστηρίου, µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού, δαπάνες µετακινήσεων, δημοσιεύσεων, οργάνωσης συνεδρίων, καθώς και δημόσιων συμβάσεων για την προμήθεια αναγκαίων ειδών για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων τους.

Βάσει των άρθρων 84 και 85 ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης οικονομικών πόρων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τα οποία δίνουν μία σχετική αυτονομία στη διαχείριση των πόρων, ωστόσο, όχι στον βαθμό που αναφέρεται στην πρόταση.

Βάσει των άρθρων 260-266 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης σε κάθε Α.Ε.Ι Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας τους, με μοναδικό μέτοχο το εκάστοτε Α.Ε.Ι. και ορίζονται τα όργανα διοίκησής τους. Οι εν λόγω Εταιρείες υπάγονται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος και διοικούνται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να συμμετέχουν ή να συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπό τη μορφή αστικής μη
κερδοσκοπικής ή εμπορικής εταιρείας, από κοινού με άλλα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) της ημεδαπής, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο δημόσιων προσκλήσεων φορέων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 293: Προβλέπεται η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να ιδρύσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και ενίσχυση της διεθνοποίησής τους, καθώς και την προβολή του έργου τους στο εξωτερικό.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο αφενός έδωσε περισσότερη αυτονομία σε βασικά ζητήματα διαχείρισης των ΑΕΙ, αφετέρου διατήρησε σε μεγαλό βαθμό τον έλεγχο διαχείρισης των σχετικών πόρων.

Πηγές

elGreek