Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Παροχή σεμιναρίων για συνεντεύξεις και βιογραφικά

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τον νόμο 4921/22 αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο συνεργασίας της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ) με τους αναζητούντες εργασίας. Ενισχύεται το έργο συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων, θεσπίζεται αμοιβαίο πλαίσιο υποχρεώσεων ανέργων-ΔΥΠΑ το οποίο συμπεριλαμβάνει κίνητρα για την ενεργή αναζήτηση εργασίας και αντικίνητρα παραμονής στην κατάσταση του ανέργου, και επίσης θεσπίζει το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο βάσει του οποίου αποτυπώνεται με εξατομικευμένο τρόπο η πορεία του ανέργου προς την εύρεση εργασίας και τα προγράμματα κατάρτισης που παρακολουθεί ώστε να αντιστοιχηθούν στη συνέχεια με την κατάλληλη θέση εργασίας. Στο άρθρο 17 Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο καταρτίζεται από τον εργασιακό σύµβουλο της ΔΥΠΑ σε συνεργασία µε τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται από αυτούς. Με το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται, κατά τρόπο δεσµευτικό, η συνεργασία µεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α. και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας. Μετά από την κατάρτισή του, η Δ.ΥΠ.Α. αναζητεί και προτείνει προς τον αναζητούντα εργασία θέσεις εργασίας, προγράµµατα και δράσεις συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και παρέχει εξειδικευµένες και εξατοµικευµένων συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού προς αυτόν.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek