Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Παρακολούθηση και συστηματική διασφάλιση ανταγωνιστικών συνθηκών λειτουργειών στις ενεργειακές αγορές

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4843/2021 στο μέρος Ε προβλέπονται αναγκαίες ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εφαρμογή των από 1ης Σεπτέμβριου 2021 δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της υπόθεσης COMP/AT.38700 και σε συµµόρφωση µε τις αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες μετά τις (2016) 733 και (2016) 748 αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ρυθμίσεις αφορούν στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών και τους συμμετέχοντες και τους Διαχειριστές των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, τη ΔΕΗ ΑΕ και το ΓΕ.ΜΗ., ως προς τη διαδικασία συγχώνευσης ως μέτρο άρσης της απόσχισης κλάδων από τη ΔΕΗ, το 2018, και τη σύσταση των εταιρειών «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Επιδιώκεται η επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της 1ης Σεπτεμβρίου 2021 της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως προς την άρση της αποεπένδυσης, η επιστροφή στην προτεραία κατάσταση μέσω της χορήγησης δυνατότητας συγχώνευσης, ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρησιακή στρατηγική της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον το εν λόγω μέτρο είναι πλέον άνευ αντικειμένου δυνάμει των νέων δεσμεύσεων. Αποκαθίσταται η οικονομική ελευθερία της ΔΕΗ Α.Ε..

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek