Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Οργάνωση αξιολόγησης φορέων έρευνας που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους (Ερευνητικά Ιδρύματα και ΑΕΙ) από ανεξάρτητους αξιολογητές με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι 2 έτη

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 224 και 228 του νόμου 4782 αναμορφώθηκε η δομή και λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Στο άρθρο 275 του νόμου 4957 περιγράφονται η διαδικασία και τα κριτήρια της περιοδικής αξιολόγησης των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι προβλέψεις του άρθρου 275 δεν καλύπτουν την ανάγκη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης εντός δύο ετών, ενώ έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των εποπτευομένων από την ΓΓΕΚ Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ότι εφαρμόστηκε μερικώς.

Πηγές

elGreek