Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ολοκλήρωση του συστήματος Single Window για τις εξαγωγές και της επιτάχυνσης επιστροφών ΦΠΑ προς τους εξαγωγείς

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) είναι το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται πληροφορίες πριν τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικούς λιμένες ή κατά τον απόπλου από αυτούς. Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα συνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet και αποτελεί τον τόπο στον οποίο οι πληροφορίες δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και ακολούθως διατίθενται ηλεκτρονικά στις διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές και στα κράτη μέλη.

Το νομικό υπόβαθρο για την υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (National Maritime Single Window) τίθεται από την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 125/2012.

Το έργο μέσω του οποίου αναπτύχθηκε η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας είναι ορισμένη ως επισπεύδουσα Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας.

Συνπεώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, μέχρι την επέκταση της και την εφαρμογή της επιτάχυνσης επιστροφών ΦΠΑ.

Πηγές

elGreek