Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ξένες άμεσες επενδύσεις σε περιοχές υψηλής τεχνολογίας που θα προσελκύσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄του νόμου 4864 του 2021 προβλέπεται η συστηματοποίηση και βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των εταιρειών αυτών, με τέτοιο τρόπο που στο εξής οι ενδιαφερόμενοι και κάθε δυνητικά ενδιαφερόμενος πολίτης γνωρίζουν με σαφήνεια πώς ιδρύεται και ποιοι είναι οι κανόνες λειτουργίας μίας εταιρείας τεχνοβλαστού.

Ωστόσο, αν και το θεσμικό πλαίσιο βελτιώθηκε, η πραγματοποίηση των ΑΞΕ σε περιοχές υψηλής τεχνολογίας δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένης.

Πηγές

elGreek