Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Να λαμβάνονται και τυπικά οι απόψεις πολιτικών προϊσταμένων για συγκεκριμένες ανώτατες διοικητικές θέσεις

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021, (άρθρο 10) για θέσεις Ε.Ε.Π. απαιτείται, πέραν των προβλεπόμενων στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, και ατομική δομημένη συνέντευξη με τους υποψηφίους. Με τη δομημένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλόλητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα. Η δομημένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.

Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διακρίβωση της καταλληλόλητας των προσόντων των υποψηφίων ή της εμπειρίας τους για την υπό πλήρωση θέση. Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ. Η εξέταση ειδικών γνώσεων αφορά στη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.

Στο άρθρο 11 προβλέπεται πως η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει με απόφασή της τον τόπο και χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα, τα όργανα εποπτείας τους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού καθορίζονται ή εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek