Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μεγαλύτερη έμφαση στους μηχανισμούς εξωτερικού ελέγχου (ορκωτοί ελεγκτές) και στην εποπτεία των μηχανισμών αυτών από το κράτος

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4887/2022 προβλέπεται:

Η διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία θα διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 ή από μέλος του Ε.Μ.Π.Α. ή από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών ή δύναται να ανατίθεται με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 19).

Η αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83) και του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, το οποίο συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου «Ε.Λ.Τ.Ε.». Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις διενέργειας αξιολογήσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές και η θέσπιση ασυμβίβαστου ως προς τις αξιολογήσεις αυτές (άρθρο 117).

Η διενέργεια των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του π.δ. 33/2011 (Α΄83) ή ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογή του φορέα της επένδυσης (άρθρο 120).

Η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, αποτελούμενης από πέντε (5) μέλη,
υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή και των Περιφερειών, η οποία έχει ως αντικείμενο να εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών και να εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο Υπουργό (άρθρο 121).

Η σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής, η οποία θα εξετάζει τα υποβαλλόμενα αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής τόσο για τα καθεστώτα του παρόντος νόμου όσο και για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής θα είναι και η εξέταση πορισμάτων των ελεγκτικών υπηρεσιών, αλλά και η επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων (άρθρο 123).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek