Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μείωση φόρων εργασίας και ασφαλιστικών εισφορών και σημαντική έκπτωση στον φόρο εισοδήματος για τους κατοίκους εξωτερικού που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για 5 χρόνια

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 40 του ν. 4758 θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για τα φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος για 7 χρόνια από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που θα προκύπτει στην ημεδαπή για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek