Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση ανταγωνισμού ηλεκτρικής ενέργειας με επαρκή ρευστότητα και εποπτεία

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4986/2022 επιλύονται κατ’ αρχάς προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ)» (L 211), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4001/2011. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στηρίζονται στη διασυνοριακή συνεργασία και αποσκοπούν στην άρση των εναπομενόντων εμποδίων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην εξάλειψη των υφιστάμενων προβλημάτων της. Βασικό μέσο για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών αποτελεί η ελαχιστοποίηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων που οδηγούν σε εμπόδια στον, με ισότιμους όρους, εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας και σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο ευέλικτο που να ενσωματώνει όλους τους παράγοντες της αγοράς – συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της αποθήκευσης ενέργειας και της απόκρισης ζήτησης. Ειδικότερα, αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης αγοράς, η οποία διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών, διαφανείς και οικονομικά προσιτές τιμές, καθώς και υψηλό βαθμό ασφάλειας εφοδιασμού. Παράλληλα, ρυθμίζεται μια σειρά επιμέρους ζητημάτων πολεοδομικής φύσεως και λαμβάνεται μια σειρά μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του δασικού και φυσικού περιβάλλοντος, επιφέροντας την πρακτική εναρμόνιση με την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς δεν έχει επιτευχθεί η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τα σημερινά δεδομένα.

elGreek