Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κωδικοποίηση ρυθμιστικών θεμάτων του τομέα σε ενιαίο νομικό πλαίσιο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Ένα μέρος των ρυθμιστικών θεμάτων του θαλάσσιο τομέα έχει κωδικοποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4948/2022, με τις ρυθμίσεις του οποίου επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση του συνόλου του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά, κυρίως, αφενός μεν α) τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως ισχύει, ο οποίος εισήγαγε ρυθμίσεις περί κατάργησης των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορώνπου εκτελούνται μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών από επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία επιβατηγά ή φορτηγά.

Ωστόσο, η κωδικοποίηση αφορά ένα μέρος του συνόλου του τομέα των υποδομών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek