Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κρατική συμμετοχή στον δανεισμό μέσω εγγυήσεων. Οι ιδιώτες επενδυτές μαζί με τους οποίους το κράτος συμμετέχει στη χρηματοδότηση θα πρέπει να επιμερίζονται τον κίνδυνο χαμηλών αποδόσεων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 366 εκατ. ευρώ, οι οποίοι παρέχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ το οποίο χρηματοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν σε κάθε δάνειο το 60% με σχέση συνεπένδυσης 1,5 (συνεργαζόμενη τράπεζα) : 1 (ΤΕΠΙΧ II).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Επιλέξιμες για υποβολή αιτήματος ένταξης στη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) ύψους € 10.000 έως € 500.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.
Δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους € 25.000 έως € 1.500.000 με διάρκεια αποπληρωμής 5-10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη, Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα, όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ακόμη, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία περιλαμβάνουν:

«Development Loan Financial Instrument» Στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού νόμου σχεδιάζεται ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται σε στις πολύ μικρές και μικρές αλλά και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που στερούνται ικανών ιστορικών οικονομικών στοιχείων για την αυτόνομη λήψη χρηματοδότησης. Με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, διευκολύνεται η ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022, παρέχοντας λύσεις όχι μόνο για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό αλλά και για το bridge financing της επιχορήγησης.

«Green Guarantee Fund for Sustainable Development» Το πρόγραμμα υποστηρίζει επενδύσεις επικεντρωμένες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον τομέα των υποδομών ηλεκτροκίνησης.

«Digital Guarantee Fund for Sustainable Development» Στηρίζει την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

«Ταμείο Μικροδανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» για την χρηματοδότηση επενδυτικών δανείων με μικρά δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ προς αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου 100% για δύο έτη και κάλυψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η HDB, από τον περασμένο Ιούνιο, υλοποιεί το νέο «Ταμείο Καινοτομίας» που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε επενδυτικό δάνειο με την παροχή επιχορήγησης στην επιτυχημένη επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG.

Ωστόσο, ο επιμερισμός του κινδύνου χαμηλών αποδόσεων δεν φαίνεται να ισχύει σε κάθε πρόγραμμα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

elGreek