Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θεσμοθέτηση σύνδεσης της πανεπιστημιακής χρηματοδότησης με παραγωγή έρευνας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 16 του νόμου 4653 περιγράφεται η κατανοµή της δηµόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέµεται µε βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων, στους οποίους επιλέγει να αξιολογηθεί κάθε Α.Ε.Ι. Οι δείκτες αυτοί συμπεριλαμβάνουν και η ερευνητική δραστηριότητα.

Η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, μια και η σύνδεση είναι προεραιτική και αφορά ιδιαίτερα μικρό ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης.

elGreek