Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θεσμοθέτηση και ενίσχυση κέντρων αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 και συγκεκριμένα το άρθρο 386, στον νόμο περί της ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
ως Κέντρα Αριστείας να δύνανται να αναδεικνύονται και άλλες ακαδημαϊκές µονάδες των Σχολών και των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
το Ανώτατο Συμβούλιο και όχι το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης να είναι το αρμόδιο διοικητικό όργανο που συγκροτεί τις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων,
τα µέλη των ειδικών επιτροπών να ορίζονται όχι µε κλήρωση αλλά µετά από αξιολόγηση και να διαγραφεί η παραπομπή στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek