Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θεσμική θωράκιση δεύτερου και τρίτου πυλώνα για να αναπτυχθούν και να ανταπεξέλθουν στον ρόλο τους ως συμπληρωματικοί συνταξιοδοτικοί πυλώνες

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4826/2021, προβλέπεται η παροχή κρατικής εγγύησης για την επικουρική σύνταξη του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το Κράτος εγγυάται την καταβολή ελάχιστης ανταποδοτικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του ύψους της πραγματικής αξίας των καταβληθεισών εισφορών. Συνεπώς, στους ασφαλισμένους θα απονέμεται επικουρική σύνταξη τουλάχιστον ίση με αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλαν, ήτοι το Κράτος εγγυάται μη αρνητικές αποδόσεις.

Ως αποτέλεσμα, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου έχουν αποτελεσματικότερη προστασία απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς στις διακυμάνσεις της αγοράς θα υπόκεινται μόνο οι αποδόσεις και όχι το καταβληθέν κεφάλαιο. Η θεσπιζόμενη κρατική εγγύηση ενεργοποιείται αποκλειστικά εάν κατά τον χρόνο επέλευσης των καλυπτόμενων κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού υπολείπεται της πραγματικής αξίας του συνόλου των καταβληθεισών εισφορών, διαφορετικά, τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα περί παροχών.

Το νομοσχέδιο εφαρμόζει κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση, ωστόσο αυτό αφορά μόνο νέους ασφαλισμένους και δεν μεταβάλλει το καθεστώς για τους σημερινούς ασφαλισμένους.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek