Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θέσπιση 5ετούς δυνατότητας για υπεραποσβέσεις για νέες επενδύσεις, ανάλογα με το είδος εξοπλισμού, σε όλους τους κλάδους. Θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων με δικαίωμα επιλογής μεθόδου απόσβεσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4712/2020 (άρθρο 43) εισάγονται τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) – Κίνητρα Στρατηγικών Επενδύσεων – Στρατηγικές
Επενδύσεις επί δημοσίων ακινήτων.

Η παράγραφος 2β προβλέπει την επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης µε προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν µπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Επιπλέον, αποκλειστικά για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς θεσπίζει δυνατότητα υπεραποσβέσεων, όχι όμως στην κατεύθυνση της πρότασης.

Πηγές

elGreek