Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θέσπιση συστήματος μιας στάσης για διαδικασίες ατομικών και εταιρικών αδειοδοτήσεων, μητρώων εξοπλισμού, αδειών χρήσης γης και των υπόλοιπων διευθετήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων και εμπορευματικών κέντρων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4919/2022 γίνεται δυνατή η περαιτέρω ηλεκτρονική απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης μέσω Υ.Μ.Σ. και καταχώρισης πράξεων Γ.Ε.ΜΗ., μείωση του κόστους καιτου χρόνου καταχώρισης. Η προσέγγιση στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου οδηγεί αρκετές περιπτώσεις σε σαφή και πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek