Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Η κρατική συμμετοχή στον δανεισμό μέσω εγγυήσεων είναι προτιμότερη από την επιδότηση των επιτοκίων, καθώς οι εγγυήσεις μειώνουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι τράπεζες και επομένως αυξάνουν τα κίνητρά τους για να δανείζουν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) παρέχουν εγγυήσεις σε δάνεια καθώς και επιχορήγηση του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

elGreek