Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Η αποζημίωση κέντρων κατάρτισης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα εξαρτάται από την ολοκλήρωση από τον εκπαιδευόμενο διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4921/2022 οι προσκλήσεις για προγράµµατα επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης προβλέπουν τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της οριζόµενης επιδότησης στους ωφελουµένους της κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να προβλέπεται η καταβολή ποσοστού επιδότησης για ωφελούµενο που δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράµµατος και δεν επιτρέπεται η καταβολή ποσοστού ανώτερου του εβδοµήντα τοις εκατό (70%), αν ο ωφελούµενος που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση δεν έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράµµατος.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek