Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εφαρμογή ενός πενταετές Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης που θα αναδεικνύει τις προτεραιότητες του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, θα διασφαλίζει τη συνέχεια δράσεων, την έγκαιρη υλοποίησή τους και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4635/2019 θεσπίστηκε τo Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Με τις διατάξεις του ν. 4914/2022 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Ακόμη ρυθμίζονται θέματα για τη συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα Προγράμματα και τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης του ΣΣ ΚΑΠ, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι οποίες συνιστούν δημόσιες επενδύσεις στο πλαίσιο της χρηματοδότησης
των Προγραμμάτων με σκοπό τον καθορισμό ενός σαφούς και συνεκτικού πλαισίου ένταξης και
χρηματοδότησής τους. Υπό το πρίσμα αυτό, προβλέπεται ότι η απόφαση ένταξης στα οικεία Προγράμματα αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.
Περαιτέρω, περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής στο ΠΔΕ, καθώς και η διαδικασία εκτέλεσης των
χρηματοδοτήσεων των ανωτέρω συλλογικών αποφάσεων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek