Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4795/2021 επιχειρείται η ολοκληρωμένη ρύθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η θέσπιση αρχών, όρων, εννοιών και κανόνων που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του, η εισαγωγή ενός πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών οργάνων αυτών, η πιστοποίηση και η επαγγελματική αναβάθμιση του εσωτερικού ελεγκτή και η συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας και δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου κυρίως με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές όπως διαμορφώνονται, ιδίως, από την Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (COSO) και από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).

Κεντρική αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας αποτελεί η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των υπαλλήλων που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας, καθώς και η παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλής σε αυτούς αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας στο χώρο εργασίας τους. Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα και τις αποδιδόμενες
σε αυτόν αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο νόμου και όπως αναφέρονται στην κατ’ άρθρο ανάλυση, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας δύναται να συμβάλει καθοριστικά στην αναφορά, στη διερεύνηση και εν τέλει,
στην αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στη γέννησή τους, καθώς και στην πρόληψη των ανωτέρω, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση κουλτούρας συνεργασίας και ακεραιότητας εντός του φορέα στον οποίο απασχολείται.

Ωστόσο, ο νόμος εφαρμόζει διαδικασίας αξιολόγησης του δημοσίου τομέα, αλλά τις εξειδικεύει προς την κατεύθυνση της πρότασης για ΔΕΚΟ υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη μέχρι τη σαφή εφαρμογή των προβλέψεων του θεσμικού πλαισίου στην κατεύθυνση της πρότασης.

Πηγές

elGreek