Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δεκαετής ρήτρα μη επιδείνωσης του φορολογικού πλαισίου για νέες επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ελλάδα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 8 του ν. 4864/2021 οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές µπορούν, µε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να λάβουν το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος, κατά την ηµεροµηνία του χαρακτηρισµού τους, συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων για χρονικό διάστηµα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας της επένδυσης µπορεί να κάνει χρήση του παγιωµένου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν µειωθεί ο συντελεστής, εφαρµόζεται ο εκάστοτε µειωµένος συντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος ισχύει µέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά µε την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά (L 187), ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς η ρύθμιση ισχύει από το 2019 (ν. 4608, άρθρο 12) και εφαρμόζεται μόνο σε όσες επενδύσεις χαρακτηρίζονται στρατηγικές.

Πηγές

elGreek