Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων (π.χ. απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού), η επεξεργασία των οποίων είναι εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 54 του ν. 4819/2021 τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαμβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και τα µέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων, καθώς και αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο το σχέδιο ή τα σχέδια θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων του παρόντος.

Πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας και ταυτόχρονα στοιχεία αναπτυξιακού μετασχηματισμού και αλλαγής αναπτυξιακού προτύπου αποτελούν η νιώσιμη διαχείριση πόρων, με βασικές επιδιώξεις την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, την επανεξέταση των αλυσίδων αξίας, την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την επανάχρηση κτιρίων και την επαναχρησιμοποίηση του νερού ή τη συλλογή βρόχινων και πηγαίων νερών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς έχει σχεδιαστεί η σχετική πολιτική, αλλά δεν έχει εξειδικευθεί η εφαρμογή της.

elGreek