Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επανασχεδιασμός συστημάτων συλλογής αστικών αποβλήτων μέσω δημιουργίας ενός απλού αποτελεσματικού τρόπου διαλογής στα νοικοκυριά που θα περιλαμβάνει στα βασικά ρεύματα αποβλήτων και το οργανικό κλάσμα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα σχετικά μέτρα προβλέπεται η ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων. Ο εξοπλισμός για τη συλλογή του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών θα ενισχυθεί (όπως κάδοι ανακύκλωσης, απορριμματοφόρα) έναντι του «πράσινου» κάδου (των σύμμεικτων ΑΣΑ), που σήμερα είναι ο κύριος κάδος υποδοχής αστικών αποβλήτων. Παράλληλα προβλέπεται να επεκταθεί πανελλαδικά το δίκτυο του καφέ κάδου (οργανικά απόβλητα / βιοαπόβλητα)και επιπρόσθετα να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή αποβλήτων ανά είδος υλικού, όπου χωρικά είναι εφικτό. Τα ως άνω θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική
αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και παράλληλα τη σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς επεξεργασίας σε μονάδες υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ και κατ’ επέκταση σε ταφή. Με βάση τα ανωτέρω θα προχωρήσει ο ανασχεδιασμός της χωροθέτησης των κάδων αποβλήτων, καθώς και ο εξορθολογισμός των δρομολογίων. Η αναμενόμενη αύξηση των ποσοτήτων των αποβλήτων που διακριτά συλλέγονται για ανακύκλωση, θα δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες στη λειτουργία των ΚΔΑΥ, τόσο
ποιοτικές όσο και ποσοτικές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση του αριθμού ή/καιτης δυναμικότητας των ΚΔΑΥ, αλλά και με τεχνολογική αναβάθμισή τους. Παράλληλα, τα ΚΔΑΥ θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν, ώστε από τα μη αξιοποιήσιμα υλικά να
μπορούν να παράγουν εναλλακτικό (δευτερογενές) καύσιμο, κάτι όμως που μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω τροφοδότησης των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ στις αντίστοιχες ΜΕΑ.

Στον Οδηγό για τη χωριστή συλλογή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα περιλαμβάνονται τα βιοαπόβλητα, ανάλογα με τη φύση ή την προέλευσή τους και τα παραγόμενα από αυτά ρεύματα αποβλήτων, μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες (ΕΠΠΕΡΑΑ, 2012) :
1. Οικιακά βιοαπόβλητα: το οργανικό κλάσμα των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά ή τους δήμους και τα συναφή απόβλητα κήπων, τα οποία κατηγοριοποιούνται περαιτέρω ως εξής:
2. Εμπορικά βιοαπόβλητα: το οργανικό κλάσμα των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που παράγονται από επιχειρήσεις εμπορικού σκοπού, όπως χώρους κατανάλωσης φαγητού και ποτού, χώρους δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής, κρατικές υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.
3. Βιομηχανικά βιοαπόβλητα: το οργανικό κλάσμα των αποβλήτων που παράγονται από τον βιομηχανικό κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων και ποτών. Τα δασικά και γεωργικά απόβλητα, η κοπριά, η ιλύς, οι φυσικές υφαντουργικές ύλες, το χαρτί και το χαρτόνι, καθώς και οι ζωοτροφές και τα ζωικά υποπροϊόντα, δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό των βιοαποβλήτων.

Ωστόσο, ο οδηγός δεν περιλαμβάνει έναν νέο αποτελεσματικό τρόπο διαλογής στα νοικοκυριά που περιλαμβάνει στα βασικά ρεύματα αποβλήτων και το οργανικό κλάσμα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

elGreek