Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό και προσέλκυση διακεκριμένων αλλοδαπών επιστημόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια (visiting professorships)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Βάσει των άρθρων 260-266 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης σε κάθε Α.Ε.Ι Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας τους, με μοναδικό μέτοχο το εκάστοτε Α.Ε.Ι. και ορίζονται τα όργανα διοίκησής τους. Οι εν λόγω Εταιρείες υπάγονται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος και διοικούνται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να συμμετέχουν ή να συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπό τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής ή εμπορικής εταιρείας, από κοινού με άλλα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) της ημεδαπής, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο δημόσιων προσκλήσεων φορέων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 293: Προβλέπεται η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να ιδρύσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και ενίσχυση της διεθνοποίησής τους, καθώς και την προβολή του έργου τους στο εξωτερικό προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον αλλοδαπών φοιτητών και ερευνητών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς τα κίνητρα επαναπατρισμού επιστημόνων στο συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο φαίνονται περιορισμένα.

Πηγές

elGreek